Ինստիտուտ /

Փաստաթղթեր

Կանոնադրություն
Ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրություն
Միջազգային և գիտատեղեկատվական կենտրոնի կանոնադրություն
Գրադարանի կանոնադրություն
Գրադարանից օգտվելու կանոններ
Ուսումնական բաժնի կանոնադրություն
Հատուկ բաժնի կանոնադրություն
Պրակտիկայի և կարիերիայի բաժնի կանոնադրություն
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի կանոնադրություն
Որակի ապահովման բաժնի կանոնադրություն
Ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի կանոնադրություն
Սպորտային մանկավարժության և կառավարման ֆակուլտետի կանոնադրություն
Հեռակա բաժնի կանոնադրություն
Արխիվի կանոնադրություն
Ամբուլատորիայի կանոնադրություն
Ընդհանուր բաժնի կանոնադրություն
Հաշվապահական հաշվառման բաժնի կանոնադրություն
Գնումների և պլանավորման բաժնի կանոնադրություն
Մագիստրատուրայի կանոնադրություն
Ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն
Ռազմավարական ծրագիր (2016-2020)
Ռազմավարական ծրագրի իրականացման ժամանակացույց-պլան (2016-2020)
Աշխատանքային էթիկայի կանոններ
Աշխատանքային էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորման, գործունեության և գործառույթների իրականացման կանոնակարգ
«Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեկտիվ պայմանագիր
Խորհրդի կանոնակարգ
Խորհրդի աշխատակարգ
Գիտական խորհրդի կանոնակարգ
Խորհրդատուների գործունեության կանոնակարգ
Ռեկտորատի կանոնակարգ
Վարչատնտեսական մասի կանոնակարգ
Որակի ապահովման հանձնաժողովի հայեցակարգ
Կրթական համակարգի զարգացման և կառավարման բաժնի կանոնակարգ
Վարչական, պրոֆեսորադասախոսական, ուսումնաօժանդակ և սպասարկող անձնակազմերի աշխատողների աշխատանքային գործունեության գնահատման և խրախուսման կարգ
Կրթության որակի ներքին ապահովման քաղաքականություն
Ակադեմիական ազնվության կանոնակարգ
ՀՖԿՍՊԻ մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակման և հաստատման կարգ
Կրթական համակարգի զարգացման և կառավարման բաժնի հայեցակարգ
Աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոններ
Քաղաքացիական պաշտպանության կանոնակարգ
Դեկանի ընտրության կանոնակարգ
Մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրի կանոնակարգ
Մագիստրոսական թեզի պատրաստման, գրախոսման, գնահատման և բողոքարկման կարգ
Ամբիոնների վարիչների ընտրության ընթացակարգ
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնակարգ
Դասախոսների կարիքների գնահատման կարգ
Դասախոսի և դասընթացի գնահատման կարգ
Առկա ռեսուրսներից և ինստիտուտի կողմից առաջարկվող ծառայություններից ուսանողների բավարարվածության կարգ
Ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության հարցման կարգ
Ոսանողներին ուսանողական նպաստների և պետական կրթաթոշակների հատկացման կարգ
Անվանական կրթաթոշակների հատկացման կարգ
Ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգով ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման և ուսանողների գիտելիքների ստուգման
Մարզչամանկավարժական ֆակուլտետի խորհրդի որոշումներ
Մարզաառողջարարական ֆակուլտետի խորհրդի որոշումներ
2014թ. Խորհրդի որոշումներ
2015թ. Խորհրդի որոշումներ
2014թ. Գիտական խորհրդի որոշումներ
2015թ. Գիտական խորհրդի որոշումներ
2016-2017 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն
2017-2018 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն
25.01.2017
28.02.2017
29.03.2017
28.04.2017
26.05.2017
30.06.2017
28.09.2017
30.10.2017
28.11.2017
03.02.2017
05.05.2017
08.09.2017
09.06.2017
09.11.2017
15.11.2017
17.02.2017
18.01.2017
19.04.2017
19.05.2017
21.06.2017
24.10.2017
19.04.2017
30.03.2017
30.08.2017