Ինստիտուտ /

Փաստաթղթեր

Ռազմավարական ծրագիր (2016-2020)
Ռազմավարական ծրագրի իրականացման ժամանակացույց-պլան (2016-2020)
Աշխատանքային էթիկայի կանոններ
«Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեկտիվ պայմանագիր
Կանոնադրություն
Խորհրդի կանոնակարգ
Խորհրդի աշխատակարգ
Որակի ապահովման հանձնաժողովի հայեցակարգ
Կրթական համակարգի զարգացման և կառավարման բաժնի կանոնակարգ
Կրթական համակարգի զարգացման և կառավարման բաժնի հայեցակարգ
Գիտատեղեկատվական բաժնի կանոնադրություն
Դեկանի ընտրության կանոնակարգ
Մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրի կանոնակարգ
Ուսումնական մասի կանոնադրություն
Ամբիոնների վարիչների ընտրության ընթացակարգ
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնակարգ
Ոսանողներին ուսանողական նպաստների և պետական կրթաթոշակների հատկացման կարգ
Ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգով ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման և ուսանողների գիտելիքների ստուգման
Մարզչամանկավարժական ֆակուլտետի խորհրդի որոշումներ
Մարզաառողջարարական ֆակուլտետի խորհրդի որոշումներ
2014թ. Խորհրդի որոշումներ
2015թ. Խորհրդի որոշումներ
2014թ. Գիտական խորհրդի որոշումներ
2015թ. Գիտական խորհրդի որոշումներ