Ինստիտուտ /

Փաստաթղթեր

ՀՀ օրենք ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին
Կանոնադրություն
Ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրություն
Միջազգային և գիտատեղեկատվական կենտրոնի կանոնադրություն
Գրադարանի կանոնադրություն
Գրադարանից օգտվելու կանոններ
Ուսումնական բաժնի կանոնադրություն
Հատուկ բաժնի կանոնադրություն
Պրակտիկայի և կարիերիայի բաժնի կանոնադրություն
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի կանոնադրություն
Որակի ապահովման բաժնի կանոնադրություն
Ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի կանոնադրություն
Սպորտային մանկավարժության և կառավարման ֆակուլտետի կանոնադրություն
Հեռակա բաժնի կանոնադրություն
Արխիվի կանոնադրություն
Ամբուլատորիայի կանոնադրություն
Ընդհանուր բաժնի կանոնադրություն
Հաշվապահական հաշվառման բաժնի կանոնադրություն
Գնումների և պլանավորման բաժնի կանոնադրություն
Մագիստրատուրայի կանոնադրություն
Ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն
Ռազմավարական ծրագիր (2016-2020)
ՀՖԿՍՊԻ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագիր (2017-2021) գործողությունների կատարման պլան-ժամանակացույց
Աշխատանքային էթիկայի կանոններ
Աշխատանքային էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորման, գործունեության և գործառույթների իրականացման կանոնակարգ
«Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեկտիվ պայմանագիր
Խորհրդի աշխատակարգ
Գիտական խորհրդի կանոնակարգ
Խորհրդատուների գործունեության կանոնակարգ
Ռեկտորի ընտրության կանոնակարգ
Ռեկտորատի կանոնակարգ
Վարչատնտեսական մասի կանոնակարգ
Գիտահետազոտական գործունեության քաղաքականություն
Հիմնադրամի միջազգայնացման քաղաքականություն
Որակի ապահովման հանձնաժողովի հայեցակարգ
Վարչական, պրոֆեսորադասախոսական, ուսումնաօժանդակ և սպասարկող անձնակազմերի աշխատողների աշխատանքային գործունեության գնահատման և խրախուսման կարգ
Վարչական համակազմի աշխատանքի ընդունման և պայմանագրերի լուծման ընթացակարգ
Ինստիտուտի գործունեության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրության համար կիրառվող մեթոդներ և գործիքներ
Մասնագիտական կրթական ծրագրերի համեմատական վերլուծության (բենչմարկինգ) քաղաքականություն և ընթացակարգ
Կրթական ծրագրի ընթացիկ մշտադիտարկման և վերանայման ընթացակարգ (նոր խմբագրությամբ)
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականություն
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնակարգ
Կրթության որակի ներքին ապահովման քաղաքականություն
Ակադեմիական ազնվության կանոնակարգ
ՀՖԿՍՊԻ մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակման և հաստատման կարգ
Աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոններ
Քաղաքացիական պաշտպանության կանոնակարգ
Դեկանի ընտրության կանոնակարգ
Բակալավրիատի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգ
Մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրի կանոնակարգ
Մագիստրոսական թեզի պատրաստման, գրախոսման, գնահատման և բողոքարկման կարգ
Ամբիոնների վարիչների ընտրության ընթացակարգ
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնակարգ
Դասախոսների կարիքների գնահատման կարգ
Դասախոսի և դասընթացի գնահատման կարգ
Առկա ռեսուրսներից և ինստիտուտի կողմից առաջարկվող ծառայություններից ուսանողների բավարարվածության կարգ
Ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության հարցման կարգ
Ոսանողներին ուսանողական նպաստների և պետական կրթաթոշակների հատկացման կարգ
Ուսանողների ուսման վարձավճարների գանձման, սահմանված չափի պահպանման, փոփոխման, վերադարձման և վերահաշվարկի մասին կարգ (փոփոխություններ և լրացումներ՝ 27.08.2019 թվականի դրությամբ)
Անվանական կրթաթոշակների հատկացման կարգ
2016-2017 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն
2017-2018 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն
20.09.2019
24.05.2019
29.04.2019
27.03.2019
28.02.2019
30.01.2019
26.12.2018
11.12.2018
30.11.2018
30.10.2018
28.09.2018
28.08.2018
30.06.2018
30.01.2018
30.05.2018
25.04.2018
29.03.2018
27.02.2018
30.01.2018
21.05.2019
26.04.2019
16.04.2019
28.03.2019
06.03.2019
29.01.2019
15.01.2019
20.12.2018
06.12.2018
27.11.2018
09.11.2018
24.10.2018
26.09.2018
19.09.2018
05.09.2018
24.08.2018
13.11.2018
07.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
20.06.2018
16.05.2018
29.03.2018
08.02.2018