Ընդհանուր բաժին /

Ստորաբաժանումներ

  • Ինստիտուտում ստացված թղթակցության ընդունումը, գրանցումն ու շարժը
  • Ռեկտորատի հրամանների, ինստիտուտի անունից կնքվող պայմանագրերի նախագծերի նախապատրաստումը, հաշվառումը և պահպանումը
  • Ելից թղթակցության ձևակերպումը
  • Քաղաքացիների առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների քննարկումն ու ընթացք տալը
  • Փաստաթղթերի պահպանումը