Կառուցվածք /

Ռեկտորատ

ՀՖԿՍՊԻ-ի ռեկտորատը ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է: ՀՖԿՍՊԻ-ի խորհրդի և գիտական խորհրդի նիuտերի միջև ընկած ժամանակահատվածում ռեկտորատը, սահմանված կանոնակարգով, իրեն տրված լիազորությունների շրջանակներում քննարկում է ինստիտուտի գործունեության բոլոր ոլորտների և ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշումների կատարման ընթացքին վերաբերող հարցերը:

ՀՖԿՍՊԻ-ի ռեկտորատը կազմված է 16 անդամից, որի կազմը հաստատում է ռեկտորը։

Ռեկտորատի կազմը
Առաքելյան Վ. Բ. ռեկտորի Ժ/Պ, պրոֆեսոր
Գրիգորյան Ա.Ա. ուսումնագիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, պրոֆեսոր
Ղանթարչյան Է. Գ. վարչատնտեսական հարցերով պրոռեկտոր
Ասատրյան Մ. Ռ. գիտական քարտուղար, դոցենտ
Հայրապետյան Գ. Ա. ուսումնական մասի վարիչ
Հարությունյան Ա. Ա. ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի դեկան, պրոֆեսոր
Սարգսյան Գ. Գ. սպորտային մանկավարժության և կառավարման ֆակուլտետի դեկան, դոցենտ
Բաբայան Կ. Ա. հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ, պրոֆեսոր
Գյոզալյան Ա. Գ. ԿՀՈԱ բաժնի վարիչ, դոցենտ
Ստեփանյան Ա. Գ. մագիստրատուրայի բաժնի վարիչ, դոցենտ
Ղազարյան Ֆ. Գ. ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների հարցերով խորհրդատու
Սարգսյան Գ. Հ. իրավախորհրդատու
Գրիգորյան Ա. Ա. գլխավոր հաշվապահ
Անդիկյան Ա. Գ. արհկոմի նախագահ
Հակոբյան Է. Մ. մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի պետ
Գրիգորյան Ռ. ուսխորհրդի նախագահ
Բարբարյան Մ. Մ. պրակտիկայի և կարիերիայի բաժնի պետ